AMFOTERYCZNE WŁAŚCIWOŚCI TLENKU GLINU

Tlenek glinu Al2O3 jest amfoteryczny.
Nie rozpuszcza się w wodzie, reaguje z mocnymi kwasami oraz z mocnymi zasadami.

Reakcja Al2O3 z mocnym kwasem,
np. z kwasem solnym HCl.

cząsteczkowy zapis równania reakcji:

jonowy zapis równania reakcji:

skrócony zapis jonowy równania reakcji:

WNIOSEK:

Amfoteryczny tlenek glinu Al2O3 w reakcji z mocnym kwasem (w zapisie jonowym z H+) zachowuje się jak zasada i przechodzi w postać kationu prostego - kationu glinu Al3+.

Reakcja Al2O3 z mocną zasadą,
np. z zasadą potasową KOH.

cząsteczkowy zapis równania reakcji:

Ponieważ tlenek glinu w tej reakcji zachowuje się jak kwas, należałoby wyprowadzić kwasową formę zawierającą glin.
Ponieważ w cząsteczce kwasu musi być wodór, a w tlenku glinu nie ma wodoru, więc formę kwasową wyprowadzamy z wodorotlenku glinu, a nie z tlenku glinu:

jonowy zapis równania reakcji:

skrócony zapis jonowy równania reakcji:

WNIOSEK:

Amfoteryczny tlenek glinu Al2O3 w reakcji z mocną zasadą (w zapisie jonowym z OH-) zachowuje się jak kwas i przechodzi w postać anionu złożonego - anionu metaglinianowego AlO-2.

STRONA GŁÓWNA POPRZEDNIA STRONA NASTĘPNA STRONA